Servicevoorwaarden

Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website op https://geekflare.com en alle gerelateerde services die door Geekflare worden geleverd.

Door toegang te krijgen tot Geekflare, gaat u ermee akkoord zich te houden aan deze Servicevoorwaarden en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Als u niet akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden, is het verboden deze website te gebruiken of te openen of andere diensten van Geekflare te gebruiken.

Wij, Geekflare, behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden naar eigen goeddunken te herzien en te wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we deze pagina bijwerken. Eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden worden onmiddellijk van kracht vanaf de datum van publicatie.

Deze Servicevoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 26 februari 2022.

Gebruiksbeperkingen

Door deze website te gebruiken, garandeert u namens uzelf, uw gebruikers en andere partijen dat u niet zult:

 • materiaal en software op deze website wijzigen, kopiëren, afgeleide werken ervan voorbereiden, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering;
 • auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsvermeldingen verwijderen uit materialen en software op deze website;
 • de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen "spiegelen" op een andere server;
 • deze website of een van de bijbehorende services bewust of door nalatigheid te gebruiken op een manier die onze netwerken of een andere service die Geekflare biedt, misbruikt of verstoort;
 • deze website of de bijbehorende diensten niet gebruiken voor het verzenden of publiceren van intimiderend, onfatsoenlijk, obsceen, frauduleus of onwettig materiaal;
 • deze website of de bijbehorende diensten te gebruiken in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving;
 • deze website niet gebruiken in combinatie met het verzenden van ongeoorloofde reclame of spam;
 • gebruikersgegevens verzamelen zonder toestemming van de gebruiker; of
 • deze website of de bijbehorende diensten niet te gebruiken op een manier die inbreuk kan maken op de privacy, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.

Intellectueel eigendom

Het intellectuele eigendom van de materialen op deze website zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Geekflare en worden beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht. Wij verlenen onze gebruikers toestemming om één kopie van de materialen te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel tijdelijk gebruik.

Dit vormt de toekenning van een licentie, geen overdracht van eigendom. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen of de Servicevoorwaarden schendt, en kan te allen tijde door Geekflare worden beëindigd.

Aansprakelijkheid

Onze website en de materialen op onze website worden geleverd op een 'as is' basis. Voor zover wettelijk toegestaan geeft Geekflare geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties af, waaronder, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectueel eigendom, of andere schending van rechten.

In geen geval zal Geekflare of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade geleden of opgelopen door u of een derde partij als gevolg van het gebruik of onvermogen tot gebruik van deze website of de materialen op deze website, zelfs als Geekflare of een bevoegde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

In de context van deze overeenkomst omvat "gevolgschade" alle gevolgschade, indirecte schade, werkelijk of verwacht winstverlies, verlies van voordeel, inkomstenderving, verlies van zaken, verlies van goodwill, verlies van kansen, verlies van besparingen, verlies van reputatie, verlies van gebruik en/of verlies of beschadiging van gegevens, ongeacht of dit onder de wet, contract, billijkheid, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schadeloosstelling of anderszins valt.

Omdat in sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen op aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet zijn toegestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Nauwkeurigheid van materialen

De materialen op onze website zijn niet uitgebreid en dienen alleen voor algemene informatiedoeleinden. Geekflare geeft geen garantie en doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op deze website, of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op bronnen die gekoppeld zijn aan deze website.

Abonnementen

Sommige onderdelen van de Service worden gefactureerd op abonnementsbasis ("Abonnement(en)"). U wordt vooraf gefactureerd op terugkerende en periodieke basis ("Factureringscyclus"). Factureringscycli worden maandelijks of jaarlijks vastgesteld, afhankelijk van het type abonnementsplan dat u selecteert bij de aanschaf van een Abonnement.

Aan het einde van elke Factureringscyclus wordt uw Abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij u het opzegt of Geekflare het opzegt. U kunt de verlenging van uw Abonnement annuleren via uw pagina voor online accountbeheer of door contact op te nemen met het ondersteuningsteam van Geekflare.

Een geldige betalingsmethode, inclusief een creditcard, is vereist om de betaling voor uw Abonnement te verwerken. U dient Geekflare te voorzien van juiste en volledige factuurgegevens, waaronder uw volledige naam, adres, provincie, postcode, telefoonnummer en geldige betaalmethodegegevens. Door deze betalingsgegevens in te dienen, machtigt u Geekflare automatisch om alle abonnementskosten die via uw account worden gemaakt van deze betaalinstrumenten af te schrijven.

Gratis plan

Geekflare kan naar eigen goeddunken een Abonnement aanbieden met een gratis plan voor een beperkte periode ("Gratis Plan").

U moet mogelijk uw factuurgegevens invoeren om u aan te melden voor het gratis plan.

Als u uw factureringsgegevens invoert wanneer u zich aanmeldt voor het gratis plan, worden er geen kosten in rekening gebracht door Geekflare.

Veranderingen

Geekflare kan naar eigen goeddunken en te allen tijde de Abonnementsvergoedingen voor de Abonnementen wijzigen. Een wijziging in de Abonnementsvergoeding wordt van kracht aan het einde van de op dat moment lopende Factureringscyclus.

Geekflare zal u in redelijkheid vooraf op de hoogte stellen van wijzigingen in de Abonnementsvergoedingen om u de gelegenheid te geven uw Abonnement te beëindigen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt.

Wanneer u gebruik blijft maken van de Service nadat de wijziging van de Abonnementsvergoeding van kracht is geworden, stemt u ermee in het gewijzigde bedrag van de Abonnementsvergoeding te betalen.

Geekflare heeft niet alle aan haar website gekoppelde sites beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring, goedkeuring of controle door Geekflare van de site. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde site is op eigen risico en wij raden u sterk aan om uw eigen onderzoek te doen met betrekking tot de geschiktheid van deze sites.

Recht op beëindiging

We kunnen uw recht om onze website te gebruiken opschorten of beëindigen en deze Servicevoorwaarden onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan u wegens schending van deze Servicevoorwaarden.

Severance

Elke voorwaarde van deze Servicevoorwaarden die geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar is, wordt doorgehaald voor zover deze nietig of niet-afdwingbaar is. De geldigheid van de rest van deze Servicevoorwaarden wordt niet aangetast.

Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk. U onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

Beleid voor acceptabel gebruik

Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik heeft betrekking op de producten, diensten en technologieën (gezamenlijk de "Producten" genoemd) die door Geekflare worden geleverd onder een lopende overeenkomst. Het is ontworpen om ons, onze klanten en de algemene internetgemeenschap te beschermen tegen onethische, onverantwoorde en illegale activiteiten.

Klanten van Geekflare die zich bezighouden met activiteiten die verboden zijn volgens dit beleid voor aanvaardbaar gebruik, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor opschorting van de service en beëindiging van het account. In extreme gevallen kunnen we wettelijk verplicht zijn om dergelijke klanten aan te geven bij de relevante autoriteiten.

Eerlijk gebruik

We bieden onze faciliteiten aan in de veronderstelling dat uw gebruik "business as usual" zal zijn, volgens ons aanbodschema. Als uw gebruik als buitensporig wordt beschouwd, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht of kan de capaciteit worden beperkt.

Wij zijn tegen alle vormen van misbruik, discriminatie, schending van rechten en/of elke actie die een groep, individu of bron schaadt of benadeelt. Wij verwachten van onze klanten en, indien van toepassing, hun gebruikers ("eindgebruikers") dat zij onze Producten met dezelfde intentie gebruiken.

Verantwoordelijkheid klant

Wij beschouwen onze klanten als verantwoordelijk voor hun eigen handelingen en voor de handelingen van iedereen die onze Producten gebruikt met toestemming van de klant. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor iedereen die onze Producten op ongeoorloofde basis gebruikt als gevolg van het verzuim van de klant om redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen.

Door Producten van ons te accepteren, stemmen onze klanten ermee in dit beleid na te leven namens iedereen die de Producten als eindgebruiker gebruikt. Klachten met betrekking tot de acties van klanten of hun eindgebruikers worden doorgestuurd naar de aangewezen contactpersoon voor de account in kwestie.

Als een klant - of zijn eindgebruiker of iemand die onze Producten gebruikt als gevolg van de klant - ons beleid voor aanvaardbaar gebruik overtreedt, behouden wij ons het recht voor om Producten die zijn gekoppeld aan de overtredende account of de account zelf te beëindigen of enige corrigerende of preventieve actie te ondernemen die wij passend achten, zonder voorafgaande kennisgeving. Voor zover wettelijk toegestaan is er geen krediet beschikbaar voor onderbrekingen van de service als gevolg van een schending van ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

Verboden activiteit

Inbreuk op auteursrecht en toegang tot ongeautoriseerd materiaal

Onze Producten mogen niet worden gebruikt voor het verzenden, verspreiden of opslaan van materiaal dat in strijd is met de toepasselijke wetgeving. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

 • materiaal dat wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht en dat wordt gebruikt zonder de juiste autorisatie, en
 • materiaal dat obsceen of lasterlijk is, een illegale bedreiging vormt of de exportwetten overtreedt.

De klant is als enige verantwoordelijk voor al het materiaal dat hij invoert, uploadt, verspreidt, verzendt, creëert of publiceert via of op onze Producten en voor het verkrijgen van wettelijke toestemming voor het gebruik van werken in dergelijk materiaal.

SPAM en ongeautoriseerde berichtactiviteiten

Onze Producten mogen niet worden gebruikt voor het verzenden van ongevraagde bulk- of commerciële berichten in strijd met de wet- en regelgeving die van toepassing is op uw rechtsgebied ("spam"). Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verzenden van spam, het werven van klanten via spam die is verzonden door andere serviceproviders en het verzamelen van antwoorden op spam die is verzonden door andere serviceproviders.

Onze Producten mogen niet worden gebruikt voor het beheren van onbevestigde mailinglijsten of telefoonnummerlijsten ("berichtenlijsten"). Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het abonneren van e-mailadressen of telefoonnummers op een berichtenlijst zonder toestemming van de eigenaar van het e-mailadres of telefoonnummer, en het opslaan van e-mailadressen of telefoonnummers die op deze manier zijn geabonneerd. Alle berichtenlijsten die worden uitgevoerd op of gehost door onze Producten moeten een "confirmed opt-in" zijn. Verificatie van de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het adres of telefoonnummer moet beschikbaar zijn voor de levensduur van de e-maillijst.

Wij verbieden het gebruik van e-maillijsten, telefoonnummerlijsten of databases die van derden zijn gekocht voor spam of onbevestigde berichtenlijsten op onze Producten.

Dit beleid ten aanzien van spam en ongeoorloofde berichtactiviteiten is van toepassing op berichten die worden verzonden met onze Producten, of op berichten die vanaf een netwerk worden verzonden door de klant of een persoon namens de klant, en die de ontvanger direct of indirect verwijzen naar een site die wordt gehost via onze Producten.

Onethische, uitbuitende en kwaadaardige activiteiten

Onze Producten mogen niet worden gebruikt voor het adverteren, verzenden of anderszins beschikbaar maken van software, programma's, producten of diensten die zijn ontworpen om dit beleid voor aanvaardbaar gebruik of het beleid voor aanvaardbaar gebruik van andere serviceproviders te schenden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het faciliteren van middelen voor het verzenden van spam en het initiëren van netwerksniffing, pinging, packet spoofing, flooding, mail-bombing en denial-of-service-aanvallen.

Onze Producten mogen niet worden gebruikt om toegang te krijgen tot een account of elektronische bron waar de groep of het individu dat toegang probeert te krijgen geen eigenaar van is of niet gemachtigd is om toegang te krijgen tot de bron (bijvoorbeeld "hacken", "kraken", "phreaking", etc.).

Onze Producten mogen niet worden gebruikt om opzettelijk of roekeloos virussen of kwaadaardige code in onze Producten en systemen te introduceren.

Onze Producten mogen niet worden gebruikt voor het opzettelijk ontplooien van activiteiten die zijn bedoeld om een andere groep of individu lastig te vallen. Onze definitie van intimidatie omvat, maar is niet beperkt tot, denial-of-service-aanvallen, haatdragende taal, het bepleiten van raciale of etnische intolerantie en elke activiteit die bedoeld is om een groep of individu te bedreigen, te misbruiken, inbreuk te maken op de rechten van of te discrimineren.

Andere activiteiten die als onethisch, uitbuitend en kwaadaardig worden beschouwd zijn onder andere:

 • Diensten van ons verkrijgen (of proberen te verkrijgen) met de bedoeling om betaling te vermijden;
 • Onze faciliteiten gebruiken om diensten van een andere provider te verkrijgen (of proberen te verkrijgen) met de bedoeling om betaling te vermijden;
 • De onbevoegde toegang, wijziging of vernietiging (of een poging daartoe) van informatie over onze klanten of eindgebruikers, met welk middel of apparaat dan ook;
 • Onze faciliteiten gebruiken om het gebruik van onze faciliteiten en netwerk door andere klanten of bevoegde personen te verstoren;
 • Het publiceren of verzenden van inhoud of koppelingen die aanzetten tot geweld, een gewelddadige handeling uitbeelden, kinderpornografie weergeven of de gezondheid en veiligheid van iemand bedreigen;
 • Elke handeling of nalatigheid die in strijd is met de wet- en regelgeving inzake consumentenbescherming;
 • Elke schending van iemands privacy.

Onze producten mogen niet worden gebruikt door personen of entiteiten die betrokken zijn bij of verdacht worden van betrokkenheid bij activiteiten of doelen die verband houden met illegaal gokken; terrorisme; drugshandel; wapenhandel of de proliferatie, ontwikkeling, ontwerp, productie, aanleg van voorraden of het gebruik van nucleaire, chemische of biologische wapens, massavernietigingswapens of raketten; in elk geval met inbegrip van enige connectie met anderen die dergelijke activiteiten of doelen ondersteunen.

Ongeoorloofd gebruik van Geekflare-eigendom

Wij verbieden de imitatie van Geekflare, de voorstelling van een belangrijke zakelijke relatie met Geekflare, of het eigendom van Geekflare-eigendommen (met inbegrip van onze producten en ons merk) met het doel om op frauduleuze wijze service, gewoonten, klantenkring of het vertrouwen van gebruikers te winnen.

Over dit beleid

Dit beleid bevat een niet-exclusieve lijst van activiteiten en bedoelingen die wij onaanvaardbaar en onverenigbaar met ons merk achten.

We behouden ons het recht voor om dit beleid te allen tijde te wijzigen door de herziene versie op onze website te publiceren.